Author: Jan

HomeArticles Posted by Jan (Page 4)

Duiken voor mensen met een beperking.

Duiken is één van de meest toegankelijke sporten voor mensen met een beperking. Vanaf het moment dat je onder water komt heb je het gevoel dat je in een heel ander deel van de wereld terecht bent gekomen. Je voelt je vrij, gewichtloos en veilig. Zo bevind je je nog op de kant en zo ben je één met het water en de onderwaterwereld. Vanwege de gewichtloosheid en het ontbreken van allerlei omgevingsprikkels is duiken voor velen weggelegd.
Voor mensen met een beperking is duiken vaak een therapie. Het gevoel dat ze tijdens het duiken ervaren is dat ze al hun beperkingen vergeten ( lichamelijk) of geen last hebben van overprikkelingen( autisten, ADHD). In sommige gevallen neemt het zelfs de pijn weg. Ook is vastgesteld dat je door middel van duiken kunt revalideren. Het heeft een positieve reactie op de fysieke en mentale gesteldheid.
De stichting die dit mogelijk maakt is FUNDIVING. Hier kan men ook een, op de beperking aangepast, internationaal erkent brevet halen( IAHD)
Verdere informatie kunt u vinden op de volgende sites:
Fun Diving: www.fundiving.nl
IAHD( International Association for Handicapped Divers) http://www.iahd.org

artikel voor publicatie

Continue Reading

ParaGames

Dit jaar vinden de ParaGames weer plaats in Breda, van 22 t/m 25 juni!

Om iedereen te motiveren en enthousiast te maken om te sporten organiseert de ParaGamesBreda! dit jaar verschillende clinics gedurende het weekend.

Zo organiseert de Ester Vergeer Foundation samen met de ParaGamesBreda een tennisclinic bij BLTV. Dus ben jij of ken jij iemand tussen de 6 en 18 jaar en wil je graag kennis maken met rolstoeltennis? schrijf je dan in via info@estervergeerfoundation.nl

Mocht je nou niet geïnteresseerd zijn in rolstoeltennis of buiten de de leeftijdscategorie vallen, kom dan langs bij een van de andere clinics bv. rolstoelbasketbal of golf. Die plaats zullen vinden op de velden van BHV Push.

Op zaterdag staat het Nederlands amputatievoetbalteam klaar om een leuke clinic te vergen.

Kijk voor meerdere informatie op de flyer in de bijlage of kijk op onze website

Met sportieve groet,

Niek van Ginneken

Student Fontys Sporthogeschool Eindhoven
Stagiair ParaGamesBreda!
Tel: (+31)0615524252

Continue Reading

Hulp.nl: het online platform voor hulp én werk

Hulp.nl is het online platform voor hulp én werk. Of je nu op zoek bent naar werk of juist hulp kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij de zorg voor kinderen, bij klusjes in huis of bij het verzorgen van huisdieren.

We zijn hier met twee doelen. Enerzijds mensen helpen als zij op zoek zijn naar een oppas, huishoudelijke hulp, bijles en meer. En anderzijds de grootste schakel worden tussen particulieren die hulp aanbieden en hun (potentiële) klanten, zodat zij sneller werk en/of opdrachten kunnen vinden. Ons doel is om mensen samen te brengen op dé online marktplaats.

Met vriendelijke groet,

Hugo van den Bos

Continue Reading

Familiedag ‘Op een ander been gezet’.

Het is weer zover! Graag nodigen we jullie uit voor de familiedag ‘Op een ander been gezet’.
Op 7 oktober van 10.00-17.00 uur in het Aviodrome, Pelikaanweg 50 in Lelystad!

‘Op een ander been gezet’ maakt dit jaar de overstap van de BOSK naar de vereniging KorterMaarKrachtig. Dit willen we groots met
jullie vieren op deze bijzondere locatie. Aanvang tussen 10 en half elf. Toegang tot deze dag is gratis bij inlevering van bijgesloten volmacht.

Familiedag Op een ander been gezet

Flyer A5 achterkant

Continue Reading

Enquete t.b.v het onderzoek naar de sociologische impact van het 3D printen van prothesen

Mijn naam is Roland Guijs en samen met twee mede-studenten ben ik aan het afstuderen aan de Universiteit Twente. Ons onderzoek spitst zich op het 3D printen van prothesen en een onderdeel hiervan is de sociologische impact van ons onderzoek. Hiervoor wij hebben wat informatie en input van prothese-gebruikers nodig. In de onderstaande link vindt u een, volledig anonieme, enquete waar een aantal vragen over het gebruik, en de eventuele problemen hiermee, van prothesen staan. Wij zouden het erg waarderen als u de, ongeveer 5 tot 10 minuten durende, enquete zou invullen, deze zal ons namelijk enorm helpen met het onderzoek.

https://www.survio.com/survey/d/Z4E9S6K4I2S5V2V7C

Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd en moeite.

Met vriendelijke groet,
Wessel Pot, Rick Poppe en Roland Guijs

Continue Reading

Spiertransplantaten zorgen voor een meer natuurlijk gevoel voor de prosthetische ledematen

Een computer vertaling van een artikel in Science Robotics
Moderne prothesen zijn ver weg van hun handhaak en pegleg voorgangers. Hoewel ze veel meer lijken op het echte ding, ontbreken ze nog steeds in het natuurlijk gevoel departement. Om dit aan te pakken, werken onderzoekers bij MIT aan een nieuwe chirurgische techniek die bestaande zenuwen en spiertransplantaten gebruikt om de drager beter inzicht te geven in waar het prosthetische ledemaat in de ruimte ligt en hoeveel kracht er op wordt uitgeoefend.

Wanneer een ledemaat geamputeerd is, is de eerste prioriteit van de chirurg de gewonde sectie te verwijderen en de overgebleven spieren, botten, bloedvaten en zenuwen in een stabiel pakket van een stomp te configureren die goed zal genezen. Het is aan deze stomp dat een prothet is vastgelegd en hoewel er sprake is van aanzienlijke vooruitgang in dingen zoals myo-elektrisch, machine- / hersengrondvlakken en robotica als een manier om kunstmatige ledematen te beheersen en zelfs om ze iets aan te geven die een gevoel van aanraking lijken, zijn ze nog steeds niet Ik voel me niet als een natuurlijk ledemaat.

Volgens het MIT-team is het ontbreken van proprioceptie. Dat wil zeggen de mogelijkheid om de relatieve positie van een ledemaat in de ruimte te voelen en hoeveel kracht er op wordt toegepast. In een levend ledemaat zijn er spierspinnen in de spieren en pezen die een beetje als strainmeters optreden, waardoor de hersenen kunnen voelen hoe spieren tegen elkaar werken. Maar amputeer het ledemaat en die spierspieren gaan er mee.

Echter, de meeste ledematen werken niet individueel, maar in paren. Bijvoorbeeld, met behulp van de flexor spieren om je been te buigen, zullen ook extensor spieren leiden die ze uitrekken om uit te strekken. Het evenwicht tussen deze laat ledematen vlot en nauwkeurig bewegen, terwijl de spindels signalen naar de hersenen sturen, dus het is mogelijk om te weten welke positie een ledemaat is en om dingen te balanceren zonder te kijken. Dit heet de agonist-antagonistische spierrelatie.

Maar in een amputant worden de stompspieren afgesneden van deze mogelijkheid en de drager van een prothese moet hun ogen gebruiken om te zien waar het ledemaat is en wat het doet. Wat het evenwicht betreft, is er geen manier om krachten te meten en te compenseren zonder een soort robotsysteem.

De MIT-benadering is om de spierverhouding van de agonist-antagonist te herstellen door intacte bestaande zenuwen te gebruiken en ze te verbinden met spierweefsel dat 4 x 1,5 cm meet (1,6 x 0,6 inch). Dit spierweefsel is van andere delen van het lichaam verwijderd en op de stomp opgesteld om agonist-antagonistparen te creëren.

De hersenen kunnen signalen naar het paar sturen en wanneer er een spier trekt, de andere strekt. Dit zorgt voor feedback, waardoor de patiënt kan voelen hoe het ledemaat beweegt en hoe moeilijk. Als verfijning ontwikkelde het team ook een controlesysteem om zenuwsignalen te vertalen met behulp van een microprocessor om betere controle van het kunstmatige ledemaat te waarborgen tot het moment dat het zelfs het wringkrag in een kunstmatige pols kan herkennen.

“Door dit kader te gebruiken, hoeft de patiënt niet te denken over hoe ze hun kunstmatige ledemaat kunnen beheersen,” zegt Hugh Herr, hoofd auteur van de studie. “Wanneer een patiënt zich verbeeldt dat ze het fantoomlid verplaatst, worden signalen door de zenuwen naar de spierparen gestuurd. De geïmplanteerde spierelektroden zullen deze signalen voor de controle van synthetische motoren in de externe prothese herkennen. We denken dat omdat de hersenen zo zijn Goed om te remapping en het is zo plastic, het zal snel aanpassen aan het weten hoeveel het elke spiertransplantatie moet trekken voor natuurlijke prothese controle. ”

Tot nu toe is het concept getest op ratten, waar zintuiglijke informatie naar de hersenen is verzonden. Het team ziet de technologie als aan bijna elke geamputeerde – zowel degenen die hun ledematen onlangs en jaren geleden hebben verloren.

“Bij bijna elk amputatiescenario, zolang we een beetje van de gezonde zenuw hebben, kunnen we dat nemen en in regeneratieve spiertransplantaten zetten”, zegt de afgestudeerde student Shriya Srinivasan. “We kunnen deze spiertransplantaten bijna overal opvangen In het lichaam, waardoor dit van toepassing is op een groot aantal gevallen, variërend van trauma tot chronische pijn. ”

De studie werd gepubliceerd in Science Robotics.

Bron: MIT
Modern prostheses have come a long way from their hand hook and pegleg predecessors. Although they look a lot more like the real thing, they are still lacking in the natural feel department. To address this, researchers at MIT are working on a new surgical technique that uses existing nerves and muscle grafts to provide the wearer with a better sense of where the prosthetic limb is in space and how much force is put on it.

When a limb is amputated, the surgeon’s first priority is to remove the injured section and configure the remaining muscles, bones, blood vessels, and nerves into a stable package of a stump that will heal properly. It’s to this stump that a prosthetic is attached and, though there’s been significant progress in things like myoelectrics, machine/brain interfaces, and robotics as a way to control artificial limbs and even to give them something resembling a sense of touch, they still don’t feel like a natural limb.

According to the MIT team, what’s lacking is proprioception. That is, the ability to sense the relative position of a limb in space and how much force is being applied to it. In a living limb, there are muscle spindles in the muscles and tendons that act a bit like strain gauges that allow the brain to sense how muscles work against one another. But amputate the limb and those muscle spindles go with it.

However, most limb muscles don’t work individually, but in pairs. For example, using the flexor muscles to bend your leg will also cause extensor muscles that straighten them out to stretch. The balance between these allow limbs to move smoothly and precisely, while the spindles send signals to the brain, so it’s possible to know what position a limb is in and to balance things without looking. This is called the agonist-antagonist muscle relationship.

But in an amputee, the stump muscles are cut off from this ability and the wearer of a prosthetic must use their eyes to see where the limb is and what it is doing. As to balancing, there is no way to gauge forces and compensate without some sort of robotic system.

The MIT approach is to recreate the agonist-antagonist muscle relationship by using intact existing nerves and connecting them to muscle tissue measuring 4 x 1.5 cm (1.6 x 0.6 in). This muscle tissue has been removed from other parts of the body and grafted into place on the stump to create agonist-antagonist pairs.

The brain is able to send signals to the pair and when one muscle contracts, the other stretches. This produces feedback, which allows the patient to sense how the limb moves and how hard. As a refinement, the team also developed a control system to translate nerve signals using a microprocessor to provide better control of the artificial limb to the point where it’s even possible to sense the torque in an artificial wrist.

“Using this framework, the patient will not have to think about how to control their artificial limb,” says Hugh Herr, lead author of the study. “When a patient imagines moving their phantom limb, signals will be sent through nerves to the surgically constructed muscle pairs. Implanted muscle electrodes will then sense these signals for the control of synthetic motors in the external prosthesis. We think that because the brain is so good at remapping and it’s so plastic, it will quickly adapt to knowing how much it has to contract each muscle graft for natural prosthetic control.”

So far, the concept has been tested on rats, where sensory information was transmitted to the brain. The team sees the technology as working on nearly any amputee – both those who lost their limbs recently and years ago.

“For almost any amputation scenario, as long as we have a little bit of the healthy nerve left, we can take that and put it into regenerative muscle grafts,” says graduate student Shriya Srinivasan, “We can harvest these muscle grafts from almost anywhere in the body, making this applicable to a large number of cases ranging from trauma to chronic pain.”

The study was published in Science Robotics.

Source: MIT

Continue Reading

Ongehinderd op pad? Dat kan!

Ongehinderd op pad? Dat kan!

Wil jij graag een dagje op pad maar twijfel je over de toegankelijkheid? Check dan eens de Ongehinderd app. Ongehinderd is een organisatie die zich inzet voor een toegankelijk Nederland. In deze app vind je informatie over de toegankelijkheid van diverse locaties in jouw omgeving. Door het keuringsteam van Ongehinderd zijn locaties in diverse gemeenten getoetst. De app is gratis te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store of door app.ongehinderd.nl te bezoeken.

Deel je ervaringen!

Ben je laatst al een keer lekker uiteten geweest, ben je een leuk dagje wezen shoppen of was de service bij dat ene hotel helemaal top? Laat dan vooral ook jouw ervaring achter op app.ongehinderd.nl. Dit kan bij bestaande locaties in de app, maar ook door een nieuwe locatie te beoordelen. Door je ervaring te delen help je anderen om voorbereid en ongehinderd op stap te gaan.

Meer informatie? Kijk dan eens op www.ongehinderd.nl of https://www.facebook.com/ongehinderd/.

Continue Reading

Gevraagd: KMK webredacteuren en een ICTer met kennis van Verenigingsadministratie oplossingen

 

Zoals men kan zien is onze Forum en website veranderd. We hebben veel aangepast en we zijn nu ook beter uitgerust voor te verwachten toekomstige veranderingen. Toch zijn we nog niet klaar.

Vooral de nieuwe lidmaatschap procedure die uit meerdere stappen bestaat, is in de praktijk best ingewikkeld. Het vraagt om een goede en accurate lidmaatschap administratie. De huidige werkwijze inzake het lidmaatschap is aan herziening toe. We zouden graag een meer geautomatiseerde proces van de lidmaatschap administratie willen hebben. Het aanmelden en afmelden van nieuwe leden van de vereniging en het forum zou grotendeels automatisch moeten gebeuren. Ook de lidmaatschap betalingen en debiteuren administratie zouden aan onze bank gekoppeld moeten worden zodat het grotendeels automatisch verloopt. Wij zijn nu begonnen met het bestuderen van verschillende technische opties. Wij zoeken naar een ervaren ICTer/administrateur die ons kan helpen de juiste keuzes te maken en de implementatie van de ledenadministratie kan begeleiden.

Voor wat betreft de website; de informatie die er is, is weliswaar correct maar we denken dat het levendiger en actueler kan worden. Zo kan de agenda meer activiteiten vermelden dan nu het geval is. We zien vaak dat er meer gaande is dan de agenda vermeldt. Ook de rubrieken Onderzoeknieuws en Informatie vragen om regelmatige verversing c.q. aanpassing. Hiervoor hebben we hulp nodig van 2 webredacteuren die regelmatig zoeken naar geschikte informatie, nieuw en eventueel contacten leggen met mogelijke bronnen van informatie (onderzoekers, sportverenigingen, andere patiënten organisaties) en die helpen de nieuwe inhoud te publiceren.

Als je denkt ons te kunnen helpen, laat ons weten. We zijn te bereiken op jvytopil@gmail.com en appierietveld@gmail.com.

 

 

Continue Reading

Herhaling: Regio West boottocht Avifauna

Regio West boottocht Avifauna

september 2017

Ook dit jaar organiseert  KorterMaarKrachtig Regio West een boottocht
In het groene Hart midden in de Randstad varen we  een Zuid Hollandse Plassentocht langs polders en Molens Dit jaar varen we met de  rolstoel toegankelijke Salonboot de Purperreiger van Van der Valk Avifauna onder genot van koffie/thee,  een lunch en een drankje vanuit Alphen a/d Rijn. Route onder voorbehoud van stremmingen langs  onder andere de Kagerplassen en het Braassemermeer

U kunt zich tot 9 augustus  opgeven bij:

Jacqueline van Brakel, telefoon: 06-13 65 78 76, e-mailadres: sjaakvanbrakel@tiscali.nl

(let wel VOL=VOL deelname in volgorde van aanmelding )

 Kosten:  voor KMK leden €20,-  p/p, kinderen € 15,- p/p,

verdere gasten € 25,- p/p

Betalen:  IBAN rekening: NL52 RABO 0 361828713

U bent pas aangemeld na betaling.

Inschepen:     9 September tussen 10:45 en 11:00 op de salonboot de Purperreiger,

gelegen aan de kade bij van der Valk Avifauna, Hoorn 65,

2404HG Alphen Aan Den Rijn,

Tel 0 172 48 75 75, avifauna@valk.nl

Extra telefoon aan boord van Ineke: 06-180 80 204

Vertrek:  om 11.00 uur                     Terug:  ca. 15.00 uur

Ontdek het Groene Hart

vanaf het water

Wilt u, op eigen gelegenheid nog naar het vogelpark dan gelden de normale  entreeprijzen. (aanmelding via Avifauna)  Het Vogelpark Avifauna is open van 9:00 tot 18.00 uur.

Tot ziens op 9 September,

Regio West
varen 2017 Avifauna

Continue Reading